02 761 26 26 contact@ddel.be

GEBRUIKSVOORWAARDEN

GELIEVE DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG TE LEZEN VOORALEER U DE WEBSITE GEBRUIKT.

Deze website is uitgegeven door DDEL Portfolio Solution N.V. De naamloze vennootschap naar Belgisch recht DDEL Portfolio Solution, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1200 Brussel, A.J. Slegerslaan 79, met ondernemingsnummer 0869.899.067 en houder van een vergunning van vennootschap voor vermogensbeheer verleend door de Financial Services and Markets Authority (FSMA).

Contactgegevens DDEL Portfolio Solution

  • Tél. + 32 (0)2 761 26 26
  • Fax. + 32 (0)2 772 76 22
  • e-mail contact@ddel.be

Het gebruik van de diensten of het raadplegen van de inhoud van deze website betekent dat u zich akkoord verklaart met de gebruiksvoorwaarden van deze site.

De informatie die via de Website en/of sociale media wordt verspreid, wordt gratis en louter voor informatieve doeleinden verstrekt. Het is niet de bedoeling om bepaalde handelingen aan te moedigen of om bepaalde handelswijzen aan te bevelen of af te raden. Hoewel we kwaliteit nastreven in alles wat we doen, kunnen we de geschiktheid, juistheid, volledigheid, authenticiteit of tijdigheid van de via de website of sociale media verspreide informatie niet garanderen en doen we dit dan ook uitdrukkelijk niet. Het vertrouwen dat u al dan niet stelt in deze informatie, is uw eigen verantwoordelijkheid.

Alle verstrekte informatie vormt op geen enkele manier een aanbod tot aankoop, verkoop of inschrijving op financiële producten of diensten, noch als verzoek tot aanbod of verkoop van roerende waarden of eender welk ander investeringsproduct, noch als beleggingsaanbeveling of beleggingsadvies. Als gebruiker van de Website dient u specifiek, individueel en toereikend professioneel advies in te winnen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, in het bijzonder wat het van toepassing zijnde juridische en fiscale stelsel betreft. Als u twijfels hebt over de informatie op deze website of de toepasselijkheid ervan voor u, dient u contact op te nemen met uw gebruikelijke financiële adviseur of met een onafhankelijke financiële adviseur alvorens een beslissing te nemen.detail des performances

Wat betreft de historische data en de kosten verbonden aan het beheer. In het verleden behaalde resultaten mogen niet worden beschouwd als een indicatie of garantie voor de toekomst, en er wordt geen enkele verklaring of garantie, expliciet of impliciet, gegeven ten aanzien van toekomstige prestaties of tarieven. Adviezen en/of schattingen weerspiegelen een oordeel op de oorspronkelijke publicatiedatum en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Details van de de data op de onthaalpagina vindt u hierna : Currency is reported in Euro from 1999 to present. Prior to 1999, currency is reported in German Marks.  Global Small Index is the Dimensional Global Small Index. Global Value Index is the Dimensional Global Large Value Index.  MSCI World Index © MSCI 2016, all rights reserved. Euro Short Term Rate: from December 1959-December 1998: German 3 Month Money Market Rate in German Marks. From January 1999-present: One Month Libor Returns in Euro. German Consumer Price Index provided by the Deutsche Bundesbank.

DDEL Portfolio Solution aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig technisch incident dat zich (om welke reden dan ook) tijdens het gebruik van de Website zou voordoen (zoals een bug of het niet kunnen ophalen van de informatie door de terminal van de gebruiker).

De Website kan links bevatten naar andere websites die worden gecontroleerd of beschikbaar worden gesteld door derden. DDEL heeft de inhoud van die websites niet nagekeken en biedt geen enkele garantie ten aanzien van de informatie of gegevens die op die websites beschikbaar zijn. Door het verstrekken van links naar andere websites, aanvaardt DDEL op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eender welke informatie, gegevens, producten en/of diensten beschikbaar of aangeboden op dergelijke websites van derden.

Deze website wordt gecontroleerd vanuit België. Elke persoon die de informatie op deze website consulteert, doet dit op eigen initiatief en is verantwoordelijk voor de naleving van de geldende voorschriften in zijn land, als en voor zover deze voor hem van toepassing zijn.

De website is beheerst door Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de website of gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Elke reproductie van de website is strikt verboden zonder voorafgaande goedkeuring door DDEL Portfolio Solution.

Bescherming van privacy

Algemene informatie

In overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en Verordening (EU) met nummer 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming), is DDEL verantwoordelijk voor de correcte verwerking van persoonsgegevens van haar Klanten, die onmisbaar zijn voor de uitoefening van haar activiteiten (en, in voorkomend geval, van de gevolmachtigde en/of van de eventuele economische begunstigden).

De persoonsgegevens met betrekking tot de Klant betreffen met name zijn identiteit, woonplaats, burgerlijke en fiscale verblijfplaats, contactgegevens (telefoon en e-mail), persoonlijke status, financiële situatie, financiële kennis, financiële ervaring, beleggingsdoelstellingen, rekeningnummers, portefeuillenummers en transacties die hem betreffen.

DDEL verwerkt ook gegevens van prospecten die hebben besloten de volgende persoonsgegevens over zichzelf te verstrekken: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoon, taal.

De Klant en de prospect stemmen ermee in dat deze gegevens door DDEL kunnen worden verzameld, geregistreerd, opgeslagen, aangepast, overgedragen, verwerkt en/of gebruikt in overeenstemming met de hierna genoemde bepalingen.

 

Doel van de gegevensverwerking

DDEL gebruikt de persoonlijke gegevens die door de Klant of de Prospect een derde aan DDEL zijn verstrekt, ongeacht het communicatiemiddel, voor een of meerdere van de volgende doeleinden:

– het naleven van de contractuele verplichtingen ten op zichte van de Klant inzake discretionair beheer;

– het uitvoeren van controles en het opstellen van statistieken om onjuistheden, misbruik of fraude te voorkomen en op te sporen;

– het naleven van wettelijke verplichtingen (voornamelijk de anti-witwasregelgeving en MiFID II);

– het nakomen van de verplichtingen ten opzichte van de toezichthoudende, administratieve of gerechtelijke autoriteiten en de Belgische of buitenlandse marktautoriteiten;

– het verbeteren van de dienstverlening en het analyseren en monitoren van de klanttevredenheid.

Persoonlijke gegevens die door prospecten worden meegedeeld, zullen worden gebruikt om contact met hen op te nemen, op hun verzoek te reageren, aanvullende informatie te sturen, zich te abonneren op nieuwsbrieven of hen uit te nodigen voor conferenties.

DDEL maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

DDEL behoudt het recht de gegevens die zij verwerkt over te dragen, op grond van een wettelijke verplichting, op grond van een contractuele verplichting met haar subcontractanten (depotbanken, interne auditor, enz.), in geval van een wettelijk belang ofmetmet instemming van de betrokken klant. In overeenstemming met de Belgische en internationale regelgeving (MiFID, AML, enz.) kan DDEL verplicht gesteld worden om bepaalde persoonsgegevens van klanten aan derden te communiceren. Daarnaast is de depotbank verplicht om informatie te verstrekken aan het Centraal aanspreekpunt (CAP) van de NBB (Nationale Bank van België) en aan de Federale overheidsdienst Financiën bij een Klant die onder de regelgeving van de CRS en de FATCA vallen. De Klant wordt van deze verplichtingen op de hoogte gesteld middels de Algemene Voorwaarden van de depotbank.  

In overeenstemming met de huidige contractuele verbintenissen is DDEL gemachtigd om persoonsgegevens door te geven aan de volgende subcontractanten: de verschillende depotbanken en verzekeringsmaatschappijen, de onafhankelijke interne auditor, de beheerder van het gegevens- en rapportageplatform en, in uitzonderlijke gevallen, de IT-afdeling. Deze verschillende dienstverleners zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens in naam van DDEL in het kader van bovenvermelde doeleinden en wettelijke vereisten. DDEL verbindt zich ertoe uitsluitend een beroep te doen op derden die voldoende garanties bieden voor de uitvoering van passende technische en organisatorische voorzieningen, waarmee de persoonsgegevens beschermd worden. Deze derde partijen verbinden zich ertoe de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen.

DDEL geeft geen persoonsgegevens door aan derden buiten de EER. De persoonsgegevens van prospecten worden in geen geval meegedeeld aan derden.

 

Rechten van de Klant en de Prospect

Overeenkomstig de “AVG” heeft de Klant en de prospect recht op toegang tot de door DDEL verwerkte gegevens die op hem betrekking hebben en kan hij, indien nodig, onjuiste gegevens laten corrigeren.

De klant en de prospect kan ook, te allen tijde:

– bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens in de gevallen zoals genoemd in artikel 21 van de AVG ;

– verzoeken om verwijdering van hem betreffende persoonsgegevens in de gevallen zoals genoemd in artikel 17 van de AVG of om beperking van de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens in de gevallen zoals genoemd in artikel 18 van de AVG;

– verzoeken om overdraagbaarheid van hem betreffende persoonsgegevens onder de voorwaarden van artikel 20 van de AVG ;

Ook wanneer de verwerking van zijn persoonsgegevens uitsluitend gebeurt met zijn toestemming, heeft de Klant of de Prospect het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken.

DDEL kan een verzoek om gebruiksbeperking of verwijdering van gegevens echter afwijzen wanneer zij verplicht is dergelijke gegevens om wettelijke redenen te verwerken of te bewaren of wanneer dergelijke gegevens essentieel zijn om te kunnen voldoen aan wederzijdse contractuele verplichtingen.

De Klant en prospect behouden ook het recht om de persoonlijke gegevens die hij zelf heeft verstrekt terug te krijgen. DDEL zal de opgevraagde gegevens op een duurzame drager aanleveren. De Klant of de prospect kan elk van deze rechten uitoefenen door een brief te richten aan het hoofdkantoor van DDEL of aan het e-mailadres contact@ddel.be. Hij ontvangt zo spoedig mogelijk, en uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek, een antwoord.

Indien de klant niet tevreden is met het antwoord van DDEL, kan hij een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit,

Drukpersstraat 35,

1000 Brussel,

tel. +32 (0)2 274 48 00,

fax+32 (0)2 274 48 35

Email: contact@apd-gba.be

website : https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/contact

 

Gegevensbeveiliging

DDEL neemt alle noodzakelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van de gegevens van haar klanten te waarborgen, evenals de veiligheid van hun behandeling. DDEL-medewerkers zijn gebonden aan strikte professionele discretie en respecteren de vertrouwelijkheid van deze gegevens. DDEL besteedt bijzondere aandacht aan de keuze van haar leveranciers (bewaarbanken, computersoftware, enz.) en aan partners om ervoor te zorgen dat elke overdracht of gegevensverwerking door hen volledig beveiligd is. Het pand van DDEL en de toegang tot onze servers en netwerken worden beschermd om een nog hoger beveiligingsniveau voor de gegevens van onze klanten te bieden.

 

Het bewaren van gegevens.

Persoonsgegevens worden door DDEL bewaard voor de duur die nodig is voor het realiseren van de doeleinden die met de verwerking ervan worden nagestreefd of voor de duur die door het toepasselijke recht wordt opgelegd. Identificatiegegevens die in het kader van de antiwitwaswetgeving en de antiterrorismefinancieringswetgeving zijn verzameld worden bewaard voor de duur van de contractuele relatie en gedurende tien jaar na beëindiging van de zakelijke relatie met de klant. Aan het einde van deze bewaringstermijn zal DDEL de gegevens uit zijn bestanden of mappen verwijderen, tenzij er een noodzaak bestaat om desbetreffende persoonsgegevens voor andere doeleinden te bewaren.