02 761 26 26 contact@ddel.be
 

 

 

Frequently Asked Questions

Wat zijn retrocessies in fondsen en wat is het probleem voor de eindbelegger ?

Retrocessies zijn verborgen commissielonen die beleggingsfondsen aan de financiële tussenpersonen (banken, vermogensbeheerders) betalen. Naast eventuele in-of uitstapkosten strijkt een bank elk jaar dus nog een bijkomende vergoeding op waarvan de meeste klanten niet op de hoogte zijn.

Europa verplicht beleggingsfondsen om jaarlijks hun kosten te publiceren (Total Expense Ratio of TER). In België bedraagt deze TER voor aandelenfondsen doorgaans 1,5% à 3% per jaar. In de realiteit betaalt een fondsbelegger zelfs meer, want deze TER moet geen rekening houden met de variabele transactiekosten in het fonds. Beleggers moeten deze kosten niet apart betalen, want ze worden dagelijks proportioneel afgetrokken van de inventariswaarde van het fonds.

In eerste instantie strijkt de beheerder van het fonds de vergoeding op. Vervolgens sluist hij ongeveer de helft hiervan door naar de bank die zijn fonds promoot. Dit gedeelte wordt retrocessie genoemd. Hoe hoog de retrocessie precies is, kan sterk verschillen. Het gevaar bestaat daarom dat financiële tussenpersonen zich laten leiden door de hoogte van de vergoeding om een product voor hun klant te kiezen.

Om elk belangenconflict met zijn klant te vermijden werkt DDEL enkel met fondsen zonder retrocessies. DDEL gaat hiermee al jaren de wetgever voor die retrocessies waarschijnlijk pas in 2018 zal verbieden.

Wat is passief beheer ?

Passief beheer is een manier van beleggen zonder enige vorm van “stockpicking” of “market-timing”.

Geen “Stockpicking”: Passief beleggen is gebaseerd op het geloof dat markten efficiënt zijn en daardoor extreem moeilijk te kloppen zijn, vooral na kosten. Deze benadering gaat ervan uit dat aandelen correct gewaardeerd zijn omdat beurskoersen de kennis en verwachtingen van miljoenen beleggers onmiddellijk correct reflecteren. Actieve beheerders streven ernaar de markt te verslaan door hun voordeel te doen met “verkeerd geprijsde” aandelen. Hiervoor verplaatsen ze constant geld van aandeel naar aandeel, van sector naar sector of van fonds naar fonds. Passieve beheerders willen het rendement van de volledige markt, activa klasse of regio verwerven.

Geen “Markettiming” : Bij passief beheer worden koop-of verkoop beslissingen niet gebaseerd op voorspellingen hoe de markt in de toekomst zal evolueren. Het is een “buy & hold” benadering waarbij men lange termijn posities in bedrijven inneemt. Actieve beheerders gaan ervan uit dat ze de juiste in-en uitstapmomenten kunnen voorspellen. Hierdoor zijn er momenten dat ze grote cashposities aanhouden. Passieve beleggers zijn altijd volledig belegd waardoor ze zeer lage cash posities kunnen aanhouden.

De meest gangbare vorm van passief beleggen is indexbeleggen via Trackers, ETF’s of indexfondsen. Het alternatief is actief beleggen (‘kopen & verkopen’). De totale kosten van passief beleggen zijn in het algemeen lager dan voor actief beleggen.

Wat is indexbeleggen ?

Voor een belegger is het niet mogelijk om direct in een index te beleggen. Een index is namelijk niets anders dan een meetinstrument voor de prestaties van een bepaalde groep aandelen of obligaties. Een belegger zal daarom gebruik moeten maken van een indexfonds of indextracker. Deze laatste worden ook wel Exchange Traded Funds (ETF’s) genoemd.

Trackers of ETF’s (= Exchange Traded Funds genoemd) zijn financiële instrumenten die tot doel hebben om het rendement en risico van een bepaalde beursindex na te bootsen. In tegenstelling tot indexfondsen kunnen ETF’s de hele dag gekocht en verkocht kunnen worden zoals beursgenoteerde aandelen. Ze kunnen een index volgen, maar er zijn ook indextrackers die een bepaalde sector of regio volgen.

Indexbeleggen, via indexfondsen of Trackers, wordt vaak aangewend in een passief beheer.  In tegenstelling tot actieve beheerders hebben indexbellegers niet de bedoeling om de index te verslaan. Het rendement van actief beleggen kan relatief ver, in positieve of in negatieve zin, van het rendement van de index kan liggen. Meer en meer actieve beheerders gebruiken nu echter ook indexfondsen om de markt te “timen”.

Is DDEL een index belegger ?

Een index is vooral bedoeld als graadmeter (benchmark) en niet om in te beleggen. Hierdoor zijn er een groot aantal nadelen verbonden aan het beleggen in een willekeurige index.  Oospronkelijk gebruikte DDEL indexfondsen in haar beheer, maar om de volgende redenen kiest DDEL ervoor om niet meer in indexfondsen of ETF’s te beleggen, met name:

  • Indexbeleggen is bedoeld om de evolutie van de onderliggende index zo dicht mogelijk te volgen. Maar door de kosten, hoe laag die ook zijn, is het voor een indexbelegger theoretisch onmogelijk om de evolutie van de onderliggende index perfect na te bootsen.
  • Binnen indexen zijn grote bedrijven met een hoge marktkapitalisatie vaak sterk overwogen. Hierdoor hangt het risico en rendement van de index vaak af van een beperkt aantal bedrijven. Zo neemt AB Inbev 14% van de weging van de BEL-20 voor haar rekening.
  • Via indexfondsen kan er niet belegd worden in specifieke bronnen van hoger te verwachte rendementen (namelijk Small Caps, Value aandelen en aandelen met een hogere winstgevendheid).
  • Sommige ETF’s bootsen de index na door de onderliggende aandelen of obligaties effectief aan te kopen in dezelfde verhouding als de index (Fysieke ETF). Er bestaan echter trackers die niet fysiek belegd zijn, maar gebruik maken van afgeleide producten om de index te repliceren (synthetische ETF). Deze zijn onderhevig aan een tegenpartijrisico.
  • De beheerder van een indexfonds moet op het moment van de herweging van de onderliggende index nieuwe (dure) aandelen aankopen en de aandelen die de index moeten verlaten (goedkoop) verkopen.
  • ETF’s kunnen de hele dag gekocht en verkocht kunnen worden zoals beursgenoteerde aandelen. Het gebeurt echter dat een tekort aan liquiditeit (gemeten door de spread) van deze producten een correcte marktwerking verstoort. De spread is het verschil tussen de beste aankoopprijs (ask) en de beste verkoopprijs (bid). Bovendien is de spread een soort “verhandelingskost” die bovenop de transactiekost en de beheerskost komt.

Onze strategie richt zich op specifieke bronnen van hogere te verwachte rendementen (“Smart Beta” of “Factor” beleggen) vastgesteld door wetenschappelijk onderzoek en niet op commerciële indexen. Daarom gebruiken we geen indexfondsen of ETF’s, maar wereldwijd gediversifieerde fondsen die fysiek zijn geïnvesteerd en dagelijks een netto-inventariswaarde publiceren.

Waarom herbalanceert DDEL de portefeuilles ?

Binnen een bepaalde periode boeken verschillende beleggingscategorieën uiteenlopende rendementen. Hierdoor zal de verhouding tussen bijvoorbeeld aandelen en obligaties na verloop van tijd niet meer in lijn zijn met uw oorspronkelijk gekozen beleggingsmix. Uw portefeuille voldoet dan niet meer aan uw beleggingsdoelstellingen en risicotolerantie.

Herbalanceren is het proces om een portefeuille terug naar zijn oorspronkelijk beleggingsmix te brengen. Dit komt erop neer dat we aandelen zullen verkopen na een stijging en aandelen moet bijkopen na een daling (als het solden zijn).

Do Don't Rebalance2

Tijdens momenten van euforie koopt het overgrote deel van professionele en privé-beleggers aandelen. Bij het uitbreken van paniek verlaten ze als groep het zinkende schip. Hierdoor vernietigen ze op definitieve manier waarde van hun vermogen, want ze missen de daarop volgende stijging. Om dit destructief gedrag te vermijden en om de risico’s onder controle te houden, herbalanceert DDEL uw portefeuille.

Een portefeuille herbalanceren voelt onnatuurlijk aan. Waarom aandelen kopen als ze niet goed presteren? Het is voor beleggers enorm moeilijk om op koers te blijven wanneer de korte termijn resultaten teleurstellen. Beleggers hebben daarom een gedisciplineerde coach nodig die los van alle emoties de moeilijke beslissing van herbalancering op zich neemt.

Kan ik via DDEL duurzaam beleggen ?

Via DDEL kan u beleggen in duurzame bedrijven.

Over de hele wereld zijn beleggers zich steeds meer bewust dat bepaalde bedrijfsactiviteiten een effect kunnen hebben op het milieu en de toekomstige generaties. Onze benadering van duurzaam beleggen biedt u de kans om duurzaamheidsdoelstellingen na te streven binnen een kader van gezonde beleggingsprincipes. Ons beleid richt zich op bedrijven die geacht worden op een milieuverantwoorde manier te werk te gaan, en tegelijk blijven we gefocust op diversificatie en een hoger verwacht rendement.

Meer …

Waarom maakt DDEL geen reclame ?

Reclame is een vorm van communicatie met als doel potentiële klanten te overhalen om diensten aan te schaffen. De kostprijs wordt uiteindelijk verhaald op bestaande klanten. DDEL is allergisch aan kosten en wilt niet dat bestaande klanten moeten opdraaien voor deze kost om verder te groeien. Een reclamebudget is daarom bij DDEL onbestaand. Daarnaast geloven we in alleen in “mond-aan-mond”-reclame van tevreden klanten.

Is DDEL een Robo-advisor die beheert volgens een wiskundig algoritme?

DDEL is geen Robo-advisor, want we beschouwen een persoonlijke begeleiding als cruciaal.

Het is belangrijk dat de klant de werking van de financiële markten begrijpt en met realistische verwachtingen investeert. De klant moet goed vertrouwd zijn met de inhoud en investeringsstrategie van zijn portefeuille.

Daarnaast is het voor ons primordiaal dat we de zorgen en doelstellingen van onze klanten kennen. Alleen dan kunnen we samen een lange termijn plan op maat uitwerken. Tijdens regelmatige persoonlijke contacten volgen we dit plan op. Indien de persoonlijke situatie van de klant wijzigt, kunnen we het plan aanpassen.

In turbulente markten is het onze taak om onze klanten gerust te stellen en ze te beschermen tegen hun emoties. Een robot zal deze taak niet op zich kunnen nemen. Om de klant (en onszelf) een discipline op te dringen, herbalanceren we onze portefeuilles volgens een eenvoudig wiskundig model. Dit is een raakvlak tussen DDEL en robo-advisors.

Zelfs met deze persoonlijke begeleiding is de beheerskost van DDEL goedkoper dan Robo-advisors.

Wat is de jaarlijkse totale kost van mijn portefeuille ?

DDEL ontvangt jaarlijks een beheerscommissie van 0,25% op de tegoeden onder beheer boven 1 miljoen EUR en 0,45% op tegoeden onder 1 miljoen EUR (excl. BTW).

De depotbank ontvangt jaarlijks een bewaarloon van 0,05% of 0,10% (excl. BTW) en de transactiekost is maximaal 80 EUR. Er worden geen instap- of uitstapkosten aangerekend.

De fondsbeheerder wordt vergoed via de “Ongoing Charges” van de fondsen. Deze varieert van 0,25% tot 0,47% (incl. BTW). Dit bedrag moet niet rechtstreeks door de klant worden betaald, maar wordt afgehouden van de Netto Inventaris Waarde van het fonds. De fondsen hanteren geen “succesfee”.

Kan ik een periodieke rente opnemen uit mijn portefeuille ?

Het is mogelijk om maandelijks, trimestrieel, halfjaarlijks of jaarlijks een rente te laten uitkeren. Een deel van onze klanten gebruikt hun portefeuille als aanvulling op hun pensioenuitkering. De rente kan vast of variabel zijn. In het laatste geval zal de rente fluctueren in functie van de waarde van de totale portefeuille of in functie van de inflatie.

Kan ik maandelijks een bedrag storten naar mijn portefeuille ?

Het is mogelijk om periodieke stortingen te doen naar uw rekening. We raden deze manier van beleggen zelfs sterk aan voor mensen met een spaarcapaciteit. Door bijvoorbeeld maandelijks met een doorlopende opdracht een bedrag naar uw rekening te storten, legt u zichzelf een discipline op om uw portefeuille uit te bouwen. Bovendien zal u beleggen in stijgende en dalende markten, waardoor de extreme fluctuaties in uw rendementen vlug afzwakken.

Voor wie is DDEL bedoeld en wie zijn onze klanten ?

DDEL werd opgericht om privé-mensen, (managment)vennootschappen, stichtingen en VZW’s een lange termijn oplossing aan te bieden voor het beheer van hun financieel vermogen.

Beleggers zijn welkom vanaf een belegbaar vermogen van 100.000 EUR. Dit wil niet zeggen dat we kleinere portefeuilles uitsluiten. Zo kunnen bestaande klanten rekeningen openen voor hun kinderen en kleinkinderen voor beperktere bedragen. Daarnaast aanvaarden we ook jongeren die al een beperkt vermogen hebben opgebouwd en/of een spaarcapaciteit hebben.

We kunnen onze klanten niet onder één gemeenschappelijke noemer plaatsen. Toch kunnen we zeggen dat we algemeen genomen een “geïnformeerd cliënteel” hebben. Het zijn mensen met realistische verwachtingen en de meerwaarde van passief beheer begrijpen. Ze beseffen dat het extreem moeilijk is om markten systematisch te verslaan en dat de vergoedingsstructuur enorm belangrijk is voor de prestaties op lange termijn. Velen hebben het traditioneel beheer teleurgesteld de rug toegekeerd en waren op zoek naar een performanter alternatief.  De gemiddelde waarde van een portefeuille bij DDEL bedraagt 850.000 EUR.

Het is opvallend dat een groot deel van onze klanten zelf uit de financiële sector komt (CEO of voormalige CEO’s, kaderleden van banken, …). Veel van onze klanten hebben de weg naar DDEL gevonden via “mond-aan-mond”- reclame.