02 761 26 26 contact@ddel.be

Gebruiksvoorwaarden

GELIEVE DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG TE LEZEN VOORALEER U DE WEBSITE GEBRUIKT.

Deze website is uitgegeven door DDEL Portfolio Solution N.V. De naamloze vennootschap naar Belgisch recht DDEL Portfolio Solution, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1200 Brussel, A.J. Slegerslaan 79, met ondernemingsnummer 0869.899.067 en houder van een vergunning van vennootschap voor vermogensbeheer verleend door de Financial Services and Markets Authority (FSMA).

Contactgegevens DDEL Portfolio Solution

  • Tél. + 32 (0)2 761 26 26
  • Fax. + 32 (0)2 772 76 22
  • e-mail contact@ddel.be

Het gebruik van de diensten of het raadplegen van de inhoud van deze website betekent dat u zich akkoord verklaart met de gebruiksvoorwaarden van deze site.

De informatie die via de Website en/of sociale media wordt verspreid, wordt gratis en louter voor informatieve doeleinden verstrekt. Het is niet de bedoeling om bepaalde handelingen aan te moedigen of om bepaalde handelswijzen aan te bevelen of af te raden. Hoewel we kwaliteit nastreven in alles wat we doen, kunnen we de geschiktheid, juistheid, volledigheid, authenticiteit of tijdigheid van de via de website of sociale media verspreide informatie niet garanderen en doen we dit dan ook uitdrukkelijk niet. Het vertrouwen dat u al dan niet stelt in deze informatie, is uw eigen verantwoordelijkheid.

Alle verstrekte informatie vormt op geen enkele manier een aanbod tot aankoop, verkoop of inschrijving op financiële producten of diensten, noch als verzoek tot aanbod of verkoop van roerende waarden of eender welk ander investeringsproduct, noch als beleggingsaanbeveling of beleggingsadvies. Als gebruiker van de Website dient u specifiek, individueel en toereikend professioneel advies in te winnen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, in het bijzonder wat het van toepassing zijnde juridische en fiscale stelsel betreft. Als u twijfels hebt over de informatie op deze website of de toepasselijkheid ervan voor u, dient u contact op te nemen met uw gebruikelijke financiële adviseur of met een onafhankelijke financiële adviseur alvorens een beslissing te nemen.detail des performances

Wat betreft de historische data en de kosten verbonden aan het beheer. In het verleden behaalde resultaten mogen niet worden beschouwd als een indicatie of garantie voor de toekomst, en er wordt geen enkele verklaring of garantie, expliciet of impliciet, gegeven ten aanzien van toekomstige prestaties of tarieven. Adviezen en/of schattingen weerspiegelen een oordeel op de oorspronkelijke publicatiedatum en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Details van de de data op de onthaalpagina vindt u hierna : Currency is reported in Euro from 1999 to present. Prior to 1999, currency is reported in German Marks.  Global Small Index is the Dimensional Global Small Index. Global Value Index is the Dimensional Global Large Value Index.  MSCI World Index © MSCI 2016, all rights reserved. Euro Short Term Rate: from December 1959-December 1998: German 3 Month Money Market Rate in German Marks. From January 1999-present: One Month Libor Returns in Euro. German Consumer Price Index provided by the Deutsche Bundesbank.

DDEL Portfolio Solution aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig technisch incident dat zich (om welke reden dan ook) tijdens het gebruik van de Website zou voordoen (zoals een bug of het niet kunnen ophalen van de informatie door de terminal van de gebruiker).

De Website kan links bevatten naar andere websites die worden gecontroleerd of beschikbaar worden gesteld door derden. DDEL heeft de inhoud van die websites niet nagekeken en biedt geen enkele garantie ten aanzien van de informatie of gegevens die op die websites beschikbaar zijn. Door het verstrekken van links naar andere websites, aanvaardt DDEL op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eender welke informatie, gegevens, producten en/of diensten beschikbaar of aangeboden op dergelijke websites van derden.

Deze website wordt gecontroleerd vanuit België. Elke persoon die de informatie op deze website consulteert, doet dit op eigen initiatief en is verantwoordelijk voor de naleving van de geldende voorschriften in zijn land, als en voor zover deze voor hem van toepassing zijn.

De website is beheerst door Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de website of gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Elke reproductie van de website is strikt verboden zonder voorafgaande goedkeuring door DDEL Portfolio Solution.